Milioni za automobile, objekte, reklame: Kako su se rasipali SNSD, HDZ, SDA i druge stranke

Sve veće stranke kršile su Zakon o finansiranju političkih stranka. Izdvojili smo i nalaze o NiP-u, SDP-u, Našoj stranci, SDS-u

Centralna izborna komisija BiH objavila je revizorske izvještaje za 119 političkih stranaka u BiH. U njima je uglavnom konstatovano kršenje Zakona o finansiranju političkih stranaka. U izvještajima za 2019. godinu može se dobiti i uvid u svojevrsno raspisanje budžetskog novca, budući da se stranke uglavnom finansiraju iz budžeta, dakle novcem poreznih obveznika, piše fokus.ba.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu, utvrđeno je da je HDZ BiH s Draganom Čovićem na čelu prekršila odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka prema kojem finansijska sredstva iz politička stranka može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom, člana 6. stav (2) koji kaže da se dobrovoljni prilozi u novcu uplaćuju na transakcijski račun centrale političke stranke, te člana 11. stav (1) prema kojem je politička stranka dužna voditi poslovne knjige i podnositi finansijske izvještaje na način koji je utvrđen zakonom i drugim propisima u skladu sa zakonom i člana 12 koji propisuje obavezu vođenaj evidencije i podnošenja izvještaja.

Dragan Čović


Prеmа pоdаcimа iz gоdišnjеg finаnsiјskоg izvјеštаја, HDZ je ukupno imao 2.163.709 KM od čega je više od dva milliona KM iz budžeta. Utvrđeno je da je politička stranka sredstva utrošila mimo svog finansijskog plana rashoda. Tako su troškovi prevoza premašeni za 10.355 KM, troškovi reklame i reprezentacije za čak 112.396 KM. Nadalje troškovi za gorivo premašeni za 13.174 KM, a za zakupnine poslovnih prostora za 20.357 KM.

Također HDZ je pogrešno iskazao broj deviznog računa, te je nepropisno prenosila novac drugim političkim partijama. Također, troškove hotelskih usluga koristile su osobe koje nisu zaposlene u stranci.

Miorad Dodik


SNSD na čijem čelu je Milorad Dodik prekršio je skoro identične članove Zakona o finansirannju političkih partija kao i HDZ. Ukupno je ova stranka u 2019. Imala na raspolaganju 2.551.935 KM.

Zanimljivo je da su u toj godini planirali platiti više od milion KM za kupovinu automobile, poslovnog prostora, opreme i sl. Jedan automobil platili su čak 170.000 KM. Za reklamu i propagandu otišlo im je čak 31.370 KM više novca nego planirano.

Bakir Izetbegović


Pojedine članove Zakona o finansiranju političkih stranaka je, prema CIK-u, kršila i SDA čiji je predsjednik Bakir Izetbegović. Ova stranka je u 2019. godini imala 4.380.135 KM. Utvrđeno je da je SDA utrošila 244.968 KM mimo svog finansijskog plana rashoda.Troškovi zakupa prostora iznosili su za 37.497 KM više od predviđenog. Advokatske usluge i sudski troškovi koštali su 56.246 KM nego planirano. Kako se navodi u izvještaju nenovčana donacija od 21.250 KM u Tesliću nije evidentirana. Kršenje zakona je evidentirano i zbog neuplaćivanja sredstava na račun Centralne banke.

Nermin Nikšić


SDP s Nerminom Nikšićem na čelu koji je također kršio pojedine odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka imao je u 2019. godini izvore finansiranja od 2.286.308 KM.

– Uvidom u poslovne knjige i finansijski izvještaj, utvrđeno je da je politička stranka ostvarila troškove za koje nije moguće utvrditi da li su planirani, i to: troškove ugovora o djelu, troškove reprezentacije, stručne publikacije, časopisi, dnevne novine, troškove sitnog inventara i auto guma i troškove prevoza – stoji u ovom izvještaju.

Također, ustanovljeno je i da je SDP tokom 2019. godine bez plaćanja zakupnine koristila poslovni prostor, koji je Općina Ključ dodijelila na korištenje Udruženju žena „Ključki biseri“ Ključ, a udruženje je prostoriju dodijelilo ovoj političkoj stranci. Riječ je o zabranjeno nenovčanoj donaciji.

Elmedin Konaković


I stranka Narod i pravda, sa liderom Elmedinom Konakovićem, je kršila zakon, stoji u izvještaju CIK-a. Ova stranka je u 2019. godini na raspolaganju imala 284.236 KM. Mimo programa utrošeno je 28.090 KM

– Na zahtjev Centralne izborne komisije BiH stranci da dostavi izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 31.12. 2019. godine sa dobavljačem FACE d.o.o. Sarajevo, kojim je trebalo biti usaglašeno stanje obaveza političke stranke prema ovom dobavljaču, politička stranka je dostavila dokument, na osnovu koga se ne može pouzdano utvrditi stanje obaveze. IOS sa FACE d.o.o. Sarajevo u kome je evidentrano potraživanje od stranke u iznosu od 2.340,00 KM, nastalo prije izvještajne godine, nije potpisan niti od jedne strane – stoji između ostalog u izvještaju.

Edin Forto i Predrag Kojović


Naša stranka na čijem čelu je tada bio Predrag Kojović, a danas je Edin Forto prekršila je jedan član Zakona o finansiranju političkih stranaka. Ova stranka je u 2019. godini na raspolaganju imala 706.258 KM. Kod pojedinih vrsta troškova nije se pridržavala programa utroška sredstava, pa je iste ostvarila u većem iznosu od troškova predviđenih finansijskim planom za 5.742 KM.

Mirko Šarović


SDS na čijem čelu je Mirko Šarović koji je u 2019. Imao 1.367.533 KM prekršio je više članova zakona. Mimo programa je potrošeno 186.490 KM. U Srebrenici, naprimjer, nije plaćala zakupninu za poslovni prostor, dok u Bosanskom Šamcu nije dostavila dokaz da je poslovni prostor u njenom vlasništvu.

Fahrudin Radončić


Prekršene zakonske odredbe utvrđnene su i kod SBB-a Fahrudina Radončića.

– Strаnkа је u svоm prоgrаmu utrоškа srеdstаvа plаnirаlа ukupnе trоškоvе u iznоsu оd 1.379.000,00 KМ. U okviru programa utroška sredstava stranka je planirala sredstva za povrat pozajmica u iznosu od 150.000,00 KM i plaćanje dugovanja prema dobavljačima-kampanja u iznosu od 82.800,00 KM, što ne može biti dio plana troškova u 2019. godini- kaže se između ostalog u izvještaju.

- Advertisement -

Pročitajte i